Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

Reposted from1911 1911 viacats cats
4399 1bc9
Reposted from4777727772 4777727772 viaoxygenium oxygenium
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viancmsp ncmsp
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin

February 11 2019

4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viaSkydelan Skydelan
6755 aeab
Reposted frominto-black into-black viaSkydelan Skydelan
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viahereyes hereyes

February 09 2019

3903 fb79
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
7255 7300 500
Stephan Sinding (1846-1922) - Man And Woman/To Mennesker (1889, Bronse)(Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections, Norway)
Reposted fromartfucksme artfucksme vialekkaprzesada lekkaprzesada
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile vialexxie lexxie
2366 7736 500
5125 eb88
Reposted fromszarakoszula szarakoszula via48hrs 48hrs
2423 90f4
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin

February 08 2019

Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaowieczka owieczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl