Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

6404 2249
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
6910 6974
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4236 534c 500
Budapest. 
Reposted fromSylvka Sylvka viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

September 04 2019

1127 ea2a

Lolita (1997) deleted scene

August 29 2019

Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
8005 4daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaszydera szydera
7129 c87d 500
Reposted fromrubinek rubinek viajustaperson justaperson
8331 021a 500
Reposted frommoai moai viajustaperson justaperson
7164 3796 500
Reposted frompunisher punisher viajustaperson justaperson

August 26 2019

Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
7857 c1e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Między "dzień dobry", a "dobry wieczór", umieściłabym jeszcze "dziękuję, że jesteś", "widzimy się wieczorem", "wino słodkie czy półsłodkie?".
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

August 23 2019

6089 4976
Reposted fromEtnigos Etnigos
2569 f1c3 500

"There’s something that feels so good about sharing your life with somebody."

Her (2013) Spike Jonze

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahereyes hereyes
Reposted frombluuu bluuu vianiskowo niskowo

August 22 2019

5740 d0fd
Reposted fromkarahippie karahippie viaBalladyna Balladyna
Reposted fromMoonTide MoonTide viacorazblizej corazblizej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl