Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

3868 9c21
7888 f0ba
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viancmsp ncmsp
5849 3a98
Reposted fromkarahippie karahippie viawasnae wasnae

August 18 2017

August 16 2017

0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartbreak heartbreak
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viablackheartgirl blackheartgirl
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viatoniewszystko toniewszystko

August 15 2017

Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra
każda komórka w moim ciele błaga dziś o to, by rozum się mylił.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaAinsworthCass AinsworthCass

August 14 2017

2993 c01e
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
0413 3a68
Reposted fromcocomove cocomove vialaparisienne laparisienne

August 13 2017

Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
5927 2f47 500
Reposted fromkrumping krumping viacorvax corvax
6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viaszydera szydera
Rozmowa z Zygmuntem Baumanem: 

Myśli pan, że papierowa książka zniknie?
- Nie sądzę, bo to jest jednak szczególna przyjemność dla wielu ludzi. Ja na przykład bardzo lubię papierowe książki. M.in. dlatego, że jak czytam, to lubię podkreślać w nich to, co zwróciło moją uwagę. Lubię też zaginać rogi, żeby wiedzieć, jak do tego trafić. 

Pan niszczy książki?! 
- Przeciwnie, ja je personalizuję.

A dlaczego zrezygnował pan z Kindle'a?
- Bo próbowałem zaginać ekran, ale się nie dało 


Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl