Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

3426 1315
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viahereyes hereyes

November 03 2018

1154 cc8d 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viajoannna joannna

November 02 2018

2923 d9ba 500

lonesomeculture:

North Korea abandoned hotel

1987-conclusion unknown
Reposted fromtwice twice viarzzkropka rzzkropka
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viarzzkropka rzzkropka
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viaobliviate obliviate
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaobliviate obliviate
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viarzzkropka rzzkropka
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viamyu myu
6655 e808
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
8849 ad2d
bliscy boją się być blisko,
żeby nie być dalej
miłości się nie szuka
jest albo jej nie ma,
nikt z nas nie jest samotny
tylko przez przypadek
(...)
kochamy wciąż za mało
i stale za późno
— Twardowski
Reposted fromscandal scandal viaiammistake iammistake

November 01 2018

1549 77f3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl

October 29 2018

3166 e474 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl