Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

9139 a5dd
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
8758 011a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakotfica kotfica
6136 f94f
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakotfica kotfica
4910 327c
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
0916 eb1d
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola

March 23 2017

5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viaMagalie Magalie

March 22 2017

9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakotfica kotfica
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viagdziejestola gdziejestola

March 21 2017

1789 4181
Hallgrimskirkja in Reykjavík, Iceland


WOW.
Reposted fromrol rol viawasnae wasnae
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
2520 0ccd
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
3653 d780
Reposted fromhysterie hysterie viatoniewszystko toniewszystko
4451 6956
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaszydera szydera

March 20 2017

0231 7e21
Reposted fromwsukience wsukience viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl