Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

1366 0a8a

March 19 2018

"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapequena pequena
2161 925a
Reposted frompeluda peluda viaoxygenium oxygenium
2005 96fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viagdziejestola gdziejestola

March 17 2018

Miłość to obecność.
— znalezione
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viaou ou
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viaou ou
3787 39ed
Reposted fromadaamanth adaamanth viaramoneska ramoneska
7804 4835 500
Alex Howitt
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaramoneska ramoneska
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaramoneska ramoneska
1454 2335 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

March 15 2018

6264 6c2e 500
Lost in Translation
colorpalette.cinema
Reposted fromuhuh uhuh vianoelya noelya
5042 8088
Reposted from777727772 777727772 viaSkydelan Skydelan

March 12 2018

Play fullscreen
Will you be my best friend, will you be my last...?
I need somebody who can love me like that
4918 b5d8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl