Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2020

Zamiast prawić morały i patrzeć na nas z góry, powinnaś spojrzeć na nas z czułością. Wszyscy jesteśmy na krawędzi rozpaczy. Możemy sobie tylko towarzyszyć i pożartować. Czyż nie?
— Wielkie piękno (2013)
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianoelya noelya
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

9437 4d93
Reposted frombrumous brumous viaerrortryagain errortryagain
6620 99e3 500
Reposted fromdippi dippi viaerrortryagain errortryagain
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli via48hrs 48hrs
3786 822f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadivi divi
6736 401b 500
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman

March 15 2020

Jeśli jest w Twoim życiu ktoś, kto potrafi zapalić w Tobie wszystkie zgaszone światła - nie puszczaj go nigdy.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaKawaiiNamida KawaiiNamida
3508 3959
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr vianiskowo niskowo
3818 4f12 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianadelle nadelle
4867 619b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan

March 13 2020

1476 b872 500
Fiona Campbell-Walter for Lanvin, Corsica, Photo by Georges Dambier, 1954
Reposted from0 0 viadancingwithaghost dancingwithaghost
2541 485e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

"Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia."

A.Osiecka do J.Przybory, Listy na wyczerpanym papierze

Reposted fromUndomiel Undomiel viapodprzykrywka podprzykrywka

trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę.

— Z. Herbert
1674 b1b7 500
Reposted fromsoftboi softboi viapanimruk panimruk

March 12 2020

Reposted frompanimruk panimruk vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl