Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

8710 7432
Reposted fromkarahippie karahippie viariddl3m riddl3m
1726 fb83 500
Reposted fromlaters laters viaresort resort
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
- Czym jest miłość? Chcesz, to ci powiem.  Rano obudzę cię pocałunkiem. Po kąpieli wypijemy kawę. Potem pójdę malować, ty zaś będziesz czytać książki, które ci wskażę. Potem obiad. Po obiedzie pojedziemy na spacer. Znowu praca. Podwieczorek, kolacja, parę rozmów istotnych i na koniec zaśniesz, niezbyt zmęczona rozkoszą, aby zachować siły na dzień następny.   - I tak bez końca?  - Chciałaś powiedzieć: tak do końca.
— Witkacy, "Mątwa"
Reposted frommyxomatosis myxomatosis viarzzkropka rzzkropka

January 13 2020

9242 747d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
5292 e2b5
Reposted fromeffic effic viainsanedreamer insanedreamer
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
8260 ad0c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes

January 12 2020

0089 093a 500
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianiskowo niskowo

January 02 2020

4787 14b3 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

December 30 2019

3633 4b07
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
0043 7534
Reposted fromfapucino fapucino viairmelin irmelin
1429 98f2
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viapastelina pastelina
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viapastelina pastelina

December 28 2019

1003 a5a5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl